Sydostvillan

Vårt helhetskoncept Sydostvillan är för dig med stora drömmar och ett behov av en enkel och smidig byggprocess.

Vi tar hand om allt, lotsar dig genom byggnationens alla steg och du behöver bara ha en enda kontakt, oss på Sydostbygg.

Hos oss kan du räkna med:

 • Att våra offerter är kostnadsfria och gäller i tre månader. 
 • Att vi endast använder välkända underentreprenörer och leverantörer med hög kvalitet.
 • Att vi kan hjälpa dig att ritar ditt drömhus, eller förverkliga dina tankar baserade på ritningar från arkitekt eller egna skisser. 
 • Att vi hjälper till med nödvändiga handlingar, bygglovsansökningar, offertförfrågningar.
 • Att du erlägger handpenning först när vi levererar bygglovsritningar.
 • Att vi är flexibla och anpassar oss efter dina önskemål. Kanske vill du utföra vissa arbeten själv? 
 • Att vi alltid har kompletta offerter på allt från schaktning och grundläggning till färdig gräsmatta. 
 • Att vi har tydliga leveransbeskrivningar så du som kund kan känna dig säker på vad som ingår i din offert.
 • Att vi utför provtryckning för att kontrollera byggnationens täthet samt thermografering av klimatskalet för att upptäcka köldbryggor.
 • Att vi har de bästa garantierna och försäkringarna 10-årigt konsumentskydd (färdigställande och Nybyggnadsförsäkring), villabyggarförsäkring mm.
 • Att vi alltid eftersträvar noll fel vid slutbesiktning,
 • Att vi hjälper dig genom hela byggprocessen. Från dröm till förverkligande. 

Vi startar upp resan – fas 0

I fas 0 bokas ett första möte, i detta möte kommer vi att gå igenom behov och önskemål.

 • Vi inspekterar er tomt, anpassar vid behov era ritningar och säkerställer förutsättningar för grundläggningen. Vi går igenom vilka markarbeten som kommer behövas, kontrollerar om det krävs ytterligare åtgärder mot exv. Radon, om det krävs pålning eller dylikt. Allt för att ni ska få en behaglig resa och undvika onödiga kostnader under byggnationen. 
 • Vi ser över materialval och önskemål. 
 • Målet med vårt första möte är att vi ska ha de förutsättning som krävs för att lämna ett anbud/offert och en materialsamanställning för ert kommande hus.
 • När du fått anbud och eventuellt vill revidera något uppdaterar vi anbudet efter önskemål. När allt är klart bestämms om vi tillsammans går vidare till fas 1. 

Vi går igenom handlingar och kontrakt – fas 1

 • När vi är i fas 1 skedet kommer skrivs ett fas 1 kontrakt mellan parterna Sydostvillan och kunden, det  innebär att vi går vidare med bygglovshandling, detta brukar ta ca 2 veckor. 
 • Fas 1 kontraktet är enbart bindande för upprättande av bygglovshandling, och en ersättning för ritningar kommer att debiteras. Önskar ni kan ni fortfarande välja att gå vidare med annan leverantör, de ritningarna som upprättas ägs av kund, efter att ersättning erlagts.
 • Vid nytt möte gås eventuella önskemål om ytterligare ändringar igenom. Vi uppdaterar anbudet om kompletteringarändringar skett. 
 • Vi genomför energibalansberäkningar enligt gällande BBR.
 • När detta är gjort och ni känner er trygga i affären upprättar vi ett fas 2 avtal som innebär att vi går vidare till bygglovsansökan, konstruktionsritningar, tekniskt samråd och byggstart.
 • Fas 2 

Byggstart – fas 2

 • Byggstart!  Under fas 2 skedet startar byggproduktionen.
 • Start detaljprojektering, dimensionering mm.
 • Bygglov erhålls och efter startbesked från kommunen påbörjas byggnationen.
 • Mindre ändringar kan fortfarande göras efter överenskommelse. 
 • Vi jobbar löpande med uppföljning med bland annat egen- och kvalitetskontroller, fuktronder osv. för att säkerställa kvaliteten i ert nya hem. 
 • Vi genomför, förbesiktningar för att uppnå målet noll fel vid slutbesiktning 
 • Efter slutbesiktning med certifierad besiktningsman sker överlämning.
 • I samband med överlämning sker en noggrann genomgång (utbildning) tillsammans med våra underentreprenörer. Vi går igenom smarta funktioner, material och rengöring av material och tekniska lösningar.

Välkommen hem – fas 3